Manufacturer of artificial fur clothing

 

33 8140890

+48 604182233

+48 600203806

   

MAGRA 2 - Regulamin


Nowy regulamin, obowiązuje od 25 grudnia 2014 r

 

Regulamin sklepu internetowego www.magra-futra.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.magra-futra.pl – dalej: Sklep.
2. Właścicielem Sklepu jest Jacek Kobiela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Magra 2 Jacek Kobiela, adres do doręczeń: ul.Miernicza 170, 43-318 Bielsko-Biała, NIP 547-122-56-81, REGON: 241197102 – dalej: Sprzedający.
3. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – dalej: Klient.
4. Optymalne wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, przez jaki obsługiwany jest Sklep, są następujące:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej lub Opera w wersji 8.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 13.0 lub nowszej,
b)  włączona obsługa Java i cookies.
5. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.magra-futra.pl/regulamin.

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. Zakupy


A. Dane Klienta

1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych .
a) imię i nazwisko lub firma Klienta,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) adres do korespondencji,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) w przypadku Klientów niebędących konsumentami – numer identyfikacji podatkowej.

g) obwodu bioder

h) obwodu klatki piersiowej

i) wzrostu
2. Podanie danych osobowych w formularzu do zamówień jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.


B. Składanie zamówień i oferta Sprzedającego

1. Oferta Sprzedającego podana na stronach Sklepu dotyczy tylko zakupów dokonywanych u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Oferta jest aktualna tak długo, jak długo widnieje na stronie Sklepu, chyba że na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „oferta ważna do dnia ...........”, „oferta ważna do wyczerpania zapasów”).
2. Produkty przedstawiane na stronie Sklepu są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie tymczasowej niedostępności produktu oraz gdy produkt musi zostać wyprodukowany, czas realizacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli zachodzić będzie taka sytuacja, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony drogą mailową oraz telefonicznie. W takim przypadku Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w całości lub w części.
3. Podane ceny wszystkich towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. W podaną cenę  wliczony jest koszt dostawy.
4. Złożenie zamówienia następuje kliknięcie ikony „do koszyka”, znajdującej się obok strony wybranego produktu, po uprzednim wyborze przez Klienta rodzaju produktu z dostępnych opcji oraz wskazaniu ilości zamawianych produktów.
5. Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
a) systemem płatności online (za pośrednictwem transferuj.pl),
b) gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).

c) przelew bankowy ( (przedpłata na konto)
6. W przypadku wyboru formy przelew bankowy, towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.
7. Sprzedający w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia Klienta drogą mailową. lub telefoniczną.
8. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego całodobowo za pośrednictwem sklepu internetowego www.magra-futra.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy uważa się za złożone w najbliższym dniu roboczym.

C. Realizacja zamówień i dostawa

1. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
2. Realizacja zamówień następuje tylko w dni robocze.
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta w razie płatności przy odbiorze lub od dnia odnotowania wpłaty na koncie Sklepu w razie płatności przelewem bankowym.
4. Zamówione przez Klienta produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, za pośrednictwem firmy lub Poczty Polskiej.
5. Do każdej przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) .
6. Koszt dostawy jest wliczony w cene produktu.
7. Przy odbiorze Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i zamieścić wynik sprawdzenia w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
8. Za skutki zdarzeń losowych, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy, w tym działanie siły wyższej (pożar, powódź, strajk itd.), Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 

III. Prawo odstąpienia

 

1.    Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.    W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3.    Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.    Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
6.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
7.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
8.    Wymianie i zwrotowi nie podlegają Produkty zamawiane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do 50 złotych.

 

IV. Reklamacje

 

1.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magra@magra-futra.pl lub pisemnie na adres: ul. Miernicza  170, 43-318 Bielsko-Biała.
c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Wapienicka 28, 43-382 Bielsko-Biała.
e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f)    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magra@magra-futra.pl
b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
3.    O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczone na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierające zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
4.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz – w przypadku konsumentów - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

 

Pliki do pobrania:

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (pobierz >>)

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE (pobierz >>)

 

 

Regulamin dla Umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy sprzedaży internetowej zawarte w Ustawie o prawie konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku.

Zmiany dotyczą umowy sprzedaży między KONSUMENTEM a PRZEDSIĘBIORCĄ, gdzie:

Konsument (klient) to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (sprzedającym) czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Szczegóły zmian:

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU

PODSTAWA REKLAMACJI

z tytułu niezgodności towaru z umową

z tytułu rękojmi

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

zawarte do 24 grudnia 2014 roku

zawarte od 25 grudnia 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA

ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter dwuetapowy, co oznacza, że Klient ma możliwość przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszego etapu:

1-szy etap: naprawa lub wymiana,

2-gi etap: obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1-sza grupa: obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy,

2-ga grupa: naprawa lub wymiana.

TERMINY REKLAMACYJNE

2 miesiące na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności.

6 miesięcy domniemania istnienia niezgodności w chwili wydania Produktu.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy.

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Sprzedawca ma obowiązek określenia (np. w regulaminie sklepu internetowego) miejsca i sposobu złożenia reklamacji oraz stosowanej procedurze reklamacyjnej.

OPIS REKLAMACJI

Udzielenie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady,

- żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

- danych kontaktowych składającego reklamację.

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOZONĄ REKLAMACJĘ

Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji konsumenta. Ustawa przewiduje jednak domniemanie uznania żądania za uzasadnione w przypadku o którym mowa poniżej. W pozostałych przypadkach warto Sprzedawcy wyznaczyć odpowiedni termin na ustosunkowanie się. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, a Sprzedawca który otrzymał od kupującego powyższe żądanie  i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, to uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Przepisy nie przewidują wprost terminu, w którym Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji konsumenta. Na korzyść Sprzedawcy jest  wyznaczenie odpowiedniego terminu na ustosunkowanie się. Tutaj domniemanie uznania żądania za uzasadnione zostało dodatkowo rozciągnięte na żądanie obniżenia ceny – jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJNEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sprzedawca powinien uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie. W przypadku żądania obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

KOSZTY REKLAMACYJNE

Naprawa i wymiana Produktu na nowy dokonywana jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi.

Opracowane na podstawie artykułu na stronie www.prokonsumencki.pl

 

Ważnymi elementami procedury zwrotu oraz procedury reklamacyjnej są formularze

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (pobierz >>)

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE (pobierz >>)

 

Regulamin dla Umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r.